Välkommen

Välkommen till www.borstig.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

 

 

Arsmote 2013

Protokoll

Föreningsstämmoprotokoll

fört vid Börstig och Brismene Bredband ek förenings ordinarie föreningsstämma 15/4 2013.

§ 1 Till ordförande för stämman valdes Sven Broberg, ordföranden anmälde Siv Eriksson som mötets sekreterare.

§ 2 Röstlängden godkänd. Vid ev. votering räknas rösterna av justeringsmännen.

§ 3 Till justeringsmän valdes Bernt Andersson och Markus Brisbo.

§ 4 Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning, ingen hade något att invända, kallelse har gått ut till alla medlemmar per brev, samt genom information på de båda orternas hemsidor.

§ 5 Dagordningen fastställdes med tillägg av en fråga, ska det dras fram bredband till de båda orternas bygdegårdar.

§ 6 Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2012 föredrogs av Marianne Claesson. Resultaträkning: Årets nettoomsättning uppgår till 20 189 kr, minskat med rörelsens kostnaden 1 965kr, vilket ger ett resultat före skatt på 18 224 kronor. Skatt på årets resultat uppgår till 4 791 kronor, årets resultat efter skatt 13 433 kronor. Balansräkning: Summa tillgångar kassa och bank 47 024 kronor. Eget kapital och skulder: bundet eget kapital (inbetalda insatser) 28 800 kr och fritt eget kapital (årets resultat) 13 433 kr samt aktuella skatteskulder på årets resultat 4 791 kronor. Förslag till vinstdisposition: årets vinst 13 433 kronor disponeras så att, i ny räkning överföres 13 433 kronor.

§ 7 Resultaträkning och balansräkning fastställdes för räkenskapsåret. I enlighet med styrelsens förslag beslutade man att till förfogande stående vinstmedel, kronor 13 433, skulle disponeras enligt följande: i ny räkning överföres 13 433 kronor.

§ 8 Stämman beslöt ge styrelseledamöterna full ansvarsfrihet

§ 9 Stämman beslöt att något arvode till styrelseledamöter ej ska utgå. Det beslöts dock att styrelseledamöterna har rätt att ta ut en milersättning vid resor. Ersättningen beslöts till 18:50 / mil.

§ 10 Ingen årsavgift detta år för medlemmar som gått med i föreningen under 2012. Nya medlemmar detta år betalar 300 : - i insats och 200 : - i årsavgift dvs. sammanlagt 500 : -.På detta vis kommer alla medlemmar med i föreningen till samma kostnad.

§ 11 Sven Broberg omval som styrelsens ordförande, Lennart Ragnarsson valdes in som styrelseledamot på 2 år för Ida Claesson, som nu avslutar sitt uppdrag i styrelsen. Till styrelsesuppleanter på ett år Marie Augustsson de Wit omval samt Martin Blank nyval. Kvarstående styrelseledamöter Bosse Johansson, Malin Gustavsson och Siv Eriksson.

§ 12 Till revisorer på 1 år Torbjörn Ivansson och Ingrid Hansson omval. Till revisorsuppleant på 1 år valdes Hillevi Henriksson.

§ 13 Till valberedning Janne Brisbo, Bernt Andersson och Anders Hansson, alla omval och Janne Brisbo som är sammankallande.

§ 14 Föreningsstämman beslöt enhälligt att vi går vidare med bredbandsutbyggnaden i Börstig och Brismene.

§ 15 Övriga ärenden:

§ 16 Ordföranden Sven Broberg tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.

Börstig dag som ovan

Sven Broberg mötesordförande Siv Eriksson mötessekreterare

Bernt Andersson justerare Markus Brisbo justerare