Välkommen

Välkommen till www.borstig.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

 

 

Upphandling

     

Administrativa föreskrifter.  Börstig och Brismene Bredband Ek. För.  
Upphandling av kanalisation för fibernät  
  

Börstig och Brismene Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad BBF) avser att anlägga ett fiberoptiskt nät för Internet, bredband, TV och telefoni. Området avser landsbygd i byarna Börstig och Brismene, i Falköpings Kommun enligt bifogad kartskiss. 

Totalt gäller anslutningen i dagsläget ca 84 kunder/fastigheter, ev. kan det tillkomma någon. Entreprenaden omfattar schakt, förläggning av kanalisation och sättning av skåp inklusive materiel Det står anbudslämnare fritt att lämna anbud bara på materiel för sig och schakt, förläggning och sättning av skåp för sig.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Allmän orientering

Beskrivning av upphandlingen

För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-anläggnings och installationsarbeten, ABT 06, med de ändringar och tillägg som följer av dessa Administrativa Föreskrifter.

Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF-AMA 07

Upphandlingen gäller anläggning av kanalisation för nytt fiberoptiskt nät till 84 kunder i byarna Börstig och Brismene med omnejd i Falköpings Kommun.

1.2 Beställare

Börstig och Brismene Bredband Ek. För. org. nr: 769624-7738

c/o Sven Broberg
Börstig Stenarvet
521 93 Falköping

Beställarens ombud under anbudstiden

Börstig och Brismene Bredband Ek. Förening
c/o Bo Johansson
Västarp Brismene
521 93 Falköping

0515-60 50 51, 070-65 530 48

bo.johansson@winlas.se

1.3 Underlag från beställaren

Bilaga 1. Börstig-Brismene Bredband upphandling, Bilaga 1

Bilaga 2. Till på bifogad karta markerade fastigheter skall kanalisation förläggas till BBF´s kunder.

Bilaga 3. Svenska Stadsnätsförenings hemsida www.ssnf.org Robusta nät. Bifogas ej.

BBF hanterar samtliga marktillstånd och ledningsrätter mot privata markägare.

1.4 Kontraktsföremål

Uppdraget innebär:

1.5 Volym

1.6 Möjligheter att lämna anbud på delar av upphandlingen

Anbudet kan lämnas i sin helhet eller delas i

 

2.  Administrativa krav

2.1 Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som förenklat förfarande.

2.2 Frågor och svar om förfrågningsunderlaget

Frågor om förfrågningsunderlaget ställs skriftligen eller per mail till:

Börstig och Brismene Bredband Ekonomisk Förening
c/o Bo Johansson
Västarp Brismene

521 93 Falköping

bo.johansson@winlas.se

Inkomna frågor och till dessa avgivna svar kommer att tillhandahållas alla som har anmält intresse för upphandlingen.

2.3 Beställarens uppdrag


Krav på varan eller tjänsten, se Bilaga 1, 2

2.4 Avtalsförslag

2.4.1 Pris lämnas enligt följande

Priser skall levereras i ett Excel-dokument eller en låst kopia i PDF-format. Á-prislista skall vara specificerad med avseende på produkt, antal, enhet och pris. À-prislistan används för prissättning av material, tjänster (tim-pris) och arbetsmoment vid tilläggsarbete.

Som tillägg till ABT 06 2 § 3-5 gäller att skriftliga överenskommelser skall träffas före ev. ändringsarbetens påbörjande. Har entreprenören ej gjort sådan anmälan innan arbetet utförs, skall kostnaden anses ingå i kontraktsarbetena.

Entreprenören skall redovisa varje kostnadsändring kalkylmässigt för beställarens granskning och godkännande.

Kvaliteten skall följa kraven enligt Svenska stadsnätsägarföreningen SSNF- Robusta nät, Robusta noder, Robusta fastighetsnät och Nätdokumentation . (Utgåva 2, 2011-10). www.ssnf.org bifogas ej.

I alla dokument eller överenskommelser skall det finnas spårbarhet dvs. när och vem som skapade dokumentet, vid ändringar införs revisions status i dokumentet.

Kostnader som inte finns i À-prislista kan endast faktureras efter överenskommelse med BBF


2.4.2 Ifyllt avtalsförslag

Till anbudet bifogat avtalsförslag skall vara ifyllt och klart för underskrift


2.4.3 Materialbeskrivning

Allt material samt förläggning ska klara kraven enligt den oberoende Svenska stadsnätsföreningen SSNF- Robusta nät, Robusta noder, Robusta fastighetsnät och nätdokumentation. (Utgåva 2, 2011-10).

2.5 Förutsättningar för anbudsinlämning

2.5.1 Anbudets form, innehåll och språk

Företrädare för anbudsgivaren undertecknar anbudet. Anbudet skall lämnas på svenska

2.5.2 Tillåtna sätt att lämna anbud

Ett exemplar av anbudet ska lämnas per post.

2.5.3 Anbudsmärkning och adress

Anbudet märks ”Kanalisation för fibernät”

2.5.4 Sista anbudsdag

Anbudet skall vara oss tillhanda senast den 31 juli 2013 kl 15.00

2.5.5 Anbudets giltighetstid

Anbudet skall vara giltigt till den 1 oktober 2013

2.5.6 Anbudsöppning och utvärdering

Inkomna anbud öppnas när tidsfristen för inlämnandet av anbud gått ut. Det för föreningen totalt mest fördelaktiga alternativet kommer att väljas, alltså inte nödvändigtvis det lägsta priset. Olika kommersiella villkor, grad av eventuellt eget arbete för föreningen och tillkommande kostnader är sådant som kommer att utvärderas.

Föreningen kan komma att välja leverantör utan föregående förhandling. Föreningen förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätt att förkasta samtliga anbud.


2.6 Tilldelningsbeslut

Kontrakten sluts först när upphandlingskontraktet har undertecknats av båda parter och avtalsspärren har löpt ut.

3.  Krav på anbudsgivare

3.1 Obligatoriska uteslutningsgrunder

En anbudsgivare skall uteslutas från att delta i upphandlingen om anbudsgivaren

3.2 Frivilliga uteslutningsgrunder

Anbudsgivare kan uteslutas från att delta i upphandlingen om anbudsgivaren

3.3 Bevis på registrering

Anbudsgivaren skall styrka att denne är

3.4 Ekonomisk ställning

Anbudsgivaren skall på begäran uppvisa att anbudsgivaren har den ekonomiska ställning som uppdraget kräver.

3.5 Teknisk kapacitet

Anbudsgivaren skall med två referenser visa att man har tillgång till den tekniska kapacitet som uppdraget kräver.

3.6 Yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivaren skall visa att man har tillgång till den tekniska kapacitet och kunskap som uppdraget kräver

3.7 Underleverantörer

Anbudsgivaren lämnar information om eventuell underleverantör i samband med kontraktsskrivning

 

4.  Kontraktsvillkor

4.1 Allmänna kontraktsvillkor

4.1.1 Kontraktsparter

Beställare: Börstig och Brismene Bredband Ek. för.

Leverantör:

4.1.2 Kontraktshandlingar

4.1.3 Kontraktsföremålet

Se även beskrivning i förfrågningsunderlaget. Bilaga 1 och 2.

4.2 Kommersiella villkor

4.2.1 Ersättningsformer

Pris enligt de i förfrågningsunderlaget angivna delarna exkl. moms

Offererade priser skall anges:

 

Offererade priser skall vara fasta minst 12 månader räknat från avtalets i krafttagande.

4.2.2 Betalningsvillkor

4.2.3 Leveranstid

Tidplan upprättas av entreprenören och lämnas BBF i samband med avtalets tecknande.

 

4.3 Ansvar

4.3.1 Underleverantörer

Leverantören har det fulla ansvaret för eventuella underleverantörer

4.3.2 Garanti

Leverantören garanterar anläggningens funktion under 2 år efter godkänd överlämnad anläggning. Entreprenören garanterar att kanalisationen utförs så att fiberdragning i kanalisationen kan utföras utan problem. Vidare skall entreprenören avlämna en med GPS-positionering utförd lägesmarkering av vårt totala nätverk med högsta möjliga noggrannhet. Slutbesiktning skall hållas vid överlämnandet av entreprenaden och till denna förbehåller vi oss rätten att anlita en opartisk besiktningsman. 

4.3.3 Ansvarsförsäkring

Leverantören skall ha en ansvarsförsäkring. Bifogas anbudet.

4.3.4 Skadestånd och viten

Vid försenad leverans kan vite komma att utkrävas på max 8 % av totalsumman för projektet. Om färdigställandet av godkänd anläggning blir försenat med mer än 1 vecka efter i avtal överenskommen färdigställande tidpunkt kan vite utkrävas. Vite räknas från vecka 1 efter överenskommen färdigställande tidpunkt med 2 % per vecka. Om fördröjningen blir mer än 4 veckor gäller ett vite på 8 % av totalsumman för projektet

4.3.5 Hävning

Om uppstarten försenas mer än 3 veckor efter i avtal överenskommen start av respektive upphandlad del har BBF möjlighet att häva avtalet

4.3.6 Tvistlösning, tillämplig lag

Tvist löses i första hand med förhandling mellan parterna. I de fall man inte kan komma överens, ska tvisten avgöras i allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

4.4 Villkor för samarbete

Under projekttiden kallar leverantören till uppföljningsmöte vid behov.